ທ່ານເມື່ອຍລໍຖ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດແທ້ໆ ຫລື ມີຄວາມສຸກນຳ ບໍ່?

ເງິນກູ້ສຳລັບບຸກຄົນຂອງທະນາຄານ ANZ* ຖືກອອກແບບມາ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍໃນ ການຊື້ສິນຄ້າ ຫລື ສິ່ງຂອງສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ:

ລັກສະນະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເງິນກູ້ສຳລັບບຸກຄົນ ຂອງ ທະນາຄານ ANZ

*ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງເງິນກູ້ເພື່ອການບໍລິໂພກ ຂອງທະນາຄານANZ