ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ ໃນການດຳເນີນການເກັບເອກະສານ ສະໝັກຂໍເງິນກູ້ ໄວຂຶ້ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄປຫາ ທະນາຄານ ANZ ສາຂາໃກ້ບ້ານ ແລະ ເອົາຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ມາພ້ອມ:

ຖ້າທ່ານແມ່ນລູກຄ້າໃໝ່ຂອງທະນາຄານ ANZ, ທ່ານຈະຕ້ອງ ຜ່ານການກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບຸກຄົນ.