ທ່ານຕ້ອງການມີເຮືອນເປັນຂອງໂຕເອງບໍ່?

ເງິນກູ້ເພື່ອຊື້ເຮືອນ ຂອງທະນາຄານ ANZ * ຖືກອອກແບບມາ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍໃນ ການຊື້ເຮືອນຂອງທ່ານ, ການສ້ອມແປງເຮືອນຂອງ ທ່ານ ຫລື ສາມາດໃຊ້ສຳລັບປຸກເຮືອນໃໝ່.

ເງິນກູ້ເພື່ອຊື້ເຮືອນ ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງທະນາຄານ ANZ

*ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງເງິນກູ້ ເພື່ອການບໍລິໂພກ ຂອງ ທະນາຄານ ANZ