ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການ ANZ@Work ໄດ້ແນວໃດ?

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສິດຊົມໃຊ້ ຊຸດບໍລິການ ANZ@Work ທ່ານຈະຕ້ອງ

ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍກຽມເພີດເພີນກັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາການບໍລິການ ANZ@Work ໄດ້ເລີຍ!

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ

ເພື່ອຢາກຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ  ANZ@Work, ທ່ານຈະຕ້ອງເປັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ
ທີ່ຕົກລົງຈະຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງທ່ານໂດຍກົງ ເຂົ້າບັນຊີ ບໍລິການ ບັນຊີຕະຫລອດເວລາ

ທ່ານສາມາດຖອນເງິນຈາກຕູ້ເອທີເອັມຫລາຍເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ທີ່ຕູ້ເອທີເອັມຂອງ ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ໃນແຕ່ລະເດືອນໂດຍທ່ໍເສຍຄ່າໃດໆ

ບໍ່ມີຄ່າທະນຽມຈາກຕູ້ເອທີເອັມ ຂອງ ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ

ຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບ ບັນຊີ ບໍລິການ ຕະຫລອດເວລາ