ANZ Home Page
ເອເອັນແຊັດ ເປັນໜຶ່ງໃນ 5 ອັນດັບຕົ້ນຂອງທະນາຄານເພື່ອທຸລະກິດໃນອາຊີ

ເອເອັນແຊັດ ເປັນໜຶ່ງໃນ 5 ອັນດັບຕົ້ນຂອງທະນາຄານເພື່ອທຸລະກິດໃນອາຊີ

ພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວາມສຳເລັດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ຄວາມສຳເລັດຂອງ ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນທົ່ວພາກພື້ນ.

5 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ, ເອເອັນແຊັດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ 20 ອັນດັບຕົ້ນ, ການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນ 5 ອັນດັບຕົ້ນ ໃນມື້ນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດ
ໃນການໝູນໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຕະຫຼາດ, ຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ ໃນພາກພື້ນ ເຂົ້າໃນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຊື່ມຕໍ່ລູກຄ້າ ກັບໂອກາດຕ່າງໆຢູ່ໃນພາກພື້ນ.

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທະນາຄານທີ່ມີເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີ ເຂົ້າເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພາກພື້ນ

ພວກເຮົາກຳລັງເຕີບໂຕດັ່ງນັ້ນປັດ ຈຸບັນທ່ານມີຊ່ຽວຊານຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ
ຂອງພວກເຮົາໃນ  28 ຕະຫຼາດ ທົ່ວອາຊີປາຊີຟິກ.

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຖືກຍອມຮັບເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນການ
ສະໜອງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງປະເທດສຳລັບ
ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ແລະ ມີຊື່ສຽງໃນການ
ສະໜອງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີ1.

ໂດຍມີຈຸດສຸມທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານແລະ ທຸລະກິດການກະສິກຳພວກເຮົາ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ ກ່ຽວກັບທ້ອງຖິ່ນແລະ ຄວາມຊຳນານໃນອຸດສາຫະກຳລະດັບພາກພື້ນ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນ ການເຮັດທຸລະກິດໃນອາຊີ.

 

Quick facts:

  • ເປັນທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບທີ 25 ຂອງໂລກ2
  • ດຳເນີນງານຢູ່ໃນ 32 ປະເທດທົ່ວໂລກ - ລວມທັງ 14 ປະເທດ ໃນອາຊີ
  • ອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ດັບເບີນ ເອລົບ (AA-)3
  • ມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 8 ລ້ານ ລາຍ ແລະ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 48,000 ຄົນ ທົ່ວໂລກ.
ກັບສູ່ໜ້າຫຼັກເອເອັນແຊັດ